Özel Teknoloji Fen Koleji

Neden Teknoloji Fen


1191

Neden Teknoloji Fen Koleji?

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fendir.

Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi milli eğitim işleridir. Bunda muvaffak olabilmek için öyle bir program takip etmeye mecburuz ki o program milletimizin bugünkü hali ile içtimai hayatı ihtiyacı ile, muhiti şartları ile ve asrın icapları ile tamamen mütenasip ve mütevafık olsun. Bunun için muazzam ve hayali, muğlak mütalaalardan tecerrüt ederek hakikate nafiz nazarlara bakmak ve el ile temas etmek lazımdır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 • Öğrencilerin sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak için,
 • Bilimin gerçek hayattaki önemli rolünü vurgulayarak, öğrencilerde bilimsel çalışmalara yönelik ilgi oluşturmak için,
 • Zeka ve yetenekçe üstün öğrencileri belirleyip bilimin gelişmesinde istihdam etmek için,
 • Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirerek, bilimsel gelişmelere katkıda bulunmalarını sağlamak için,
 • Öğrencilerin soyut kavramları kullanarak somut olaylardaki bilimsel işlemleri izah edebilecek projeler üretebilmelerini sağlamak için,
 • Bilimsel çalışma yapabilen tecrübeli öğretme ve öğrencilerle diğerleri arasındaki bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak için,
 • Bilim, sanat ve spor arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri ortaya çıkarıp geliştirmesini sağlamak için,
 • Tüm bilim dallarının birbirleri ile gizli veya açık ilişkilerini sergileyerek her bilim dalının diğerinden yararlanması gerektiğini vurgulamak için,
 • Bilimin, doğru düşünmenin kurallarını öğreten, isabetli kararlar vermeyi sağlayan bir sosyal olgu olduğunu göstermek için,
 • Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında bilimsel çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için,
 • Bilimi zeka oyunları ile de ilişkilendirerek öğrencilerin ilgi duymalarını ve hobi kazanmalarını temin etmek için,
 • Bilimin küçük yaşlardan, hayatın sonuna kadar tüm kuşakları ilgilendiren ve her meslek grubundan ihtiyaç duyulan bir varlık olduğunu göstermek için,
 • Öğrenciye fert ve toplumun problemlerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırmak için,
 • Öğrenciyi, toplum içindeki rollerini bilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurarak, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen bir birey olarak yetiştirmek için,
 • Öğrenciyi, öğretmenleriyle birlikte çalışabilen, konusu ile ilgili kişi ve kuruluşları belirleyip bunlardan istifade etmesini bilen bir fert haline getirmek için,
 • Öğrenciyi, fikirlerini rahatlıkla araştırabilen, geliştirebilen ve savunabilen bir kişi haline getirmek için,
 • Öğrencilere haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluk yüklenebilme bilincini kazandırmak için,
 • Öğrenci ve öğretmenlerin güncel bilimle iç içe hayatın içine sokmak için,
 • Günümüzün bilimsel gelişmelerine paralel olarak, öğrencilerin seviyesine artıracak projelere öğrencileri teşvik etmek için,
 • Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneğini geliştirmek için,
 • Öğrencilere; bir problemin değişik yollarla çözülebileceği ilkesinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığı kazandırmak için,
 • Bilim ve teknoloji açısından, muasır medeniyetler arasında yerimizi alabilmek için,
 • Gençlerimizi bilime ve bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek için,
 • Anne – babaları da bilimsel çalışmalardan haberdar ederek bilimin bir aile kültürü haline gelmesini temin için,
 • Eğlenerek öğrenme yönteminin, diğer yöntemlere göre daha kalıcı etki bırakacağı için

ÖZEL TEKNOLOJİ FEN KOLEJİ…

Ana Sayfa